Green Lucky Point

ฟังเพลงเพราะที่กรีนเวฟ…ไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนในโลก
ยิ่งฟัง ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของ Gadget สุดล้ำ
Huawei Mate 10 Pro

IMAGE

IMAGE

แจกง่าย แจกจริง 10 เครื่อง
มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

เพียงสะสม Atime Point จากการฟังกรีนเวฟ
ครบ 39,000 Points

รอลุ้นหน้าไมค์ โทรติดเป็นสายแรกได้เป็นผู้โชคดีทันที

วิธีการเช็ค Atime Point และ Atime ID

IMAGE
IMAGE
IMAGE

IMAGE

ร่วมกิจกรรม Green Lucky Point

ขั้นตอนการร่วมสนุก


1. กดร่วมกิจกรรม

คุณได้กรอกข้อมูลเพื่อร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อัพโหลดรูปในขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

2. อัพโหลดรูปแคปหน้าจอแสดงจำนวน AtimePoint ของคุณ และแชร์หน้ากิจกรรมลงเฟสบุ๊คแบบ Public พร้อมเขียนแคปชั่นตอบคำถามว่า เพลงไหนที่ฟังจากกรีนเวฟและชอบมากที่สุด เพราะอะไร ?

ลากภาพมาวางตรงนี้ได้เลย หรือ คลิกที่นี่เพื่อเลือกภาพของคุณ

รูปผลลัพธ์

3. ติดตามฟังกรีนเวฟ รอลุ้นโทรเข้ามาหน้าไมค์ที่เบอร์ 02-665-8377 ในวันที่ 7,9,14,16,21,23,27,28,29,30 พ.ย. 60


เงื่อนไขการร่วมสนุก

  • ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับ Huawei Mate 10 pro ด้วยตัวเองที่ชั้น 38 ตึก GMM Grammy วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. ศุภโชค กิตติสมนาคุณ
2. สุรีย์พร วิเสโส
3. สุปรดา รักคำ
4. ปวีณา ธะเศรษฐ
5. กอบโชค น้อยสงวน
6. ณัฐณิชา พิมพ์นนท์
7. โศรยา จินดาเสถียร
8. จักรกฤษ์ ศรีแก่วิน
9. โกญจนาท เข็มโคกกรวด
10. รุ่งวิทย์ ศิริพรมงคล
11. ภาสวิชญ์ บัณฑิตทัศนานนท์
12. ณัฐธิชา อนุจร
13. ธีราพร เสรีพงศ์
14. อังคณา อินต๊ะจักร์
15. บุญธิดา แซ่เตีย
16. วันเพ็ญ นราจันทร์
17. ภัคธร วิริยางกูร
18. ปริญดา ไพฑูรย์รจิตพิพิธ
19. Thanankorn Premrattanachai
20. ประไพศรี เก็ตสะวา
21. อักษร แจ้งแสงทอง
22. ดวงกมล อัศนีวุฒิกร
23. มังคลารัตน์ ถนัดพงษ์
24. ชัชศรัณย์ ธรรศวรัตม์
25. ธีร โม้อุบล
26. ทัศนี อุชุภวัน
27. วราภา มุทาพร
28. จุฑามาศ แต้มสี
29. สุระชัย สบายดี
30. ตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ
31. จิรศักดิ์ จิรแสงทอง
32. พิสิษฐ์ศักดิ์ พันธ์เขตกิจ
33. ธนกฤต ถาวรรัฐ
34. ดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
35. ทวีนุช สุริยวงษ์
36. อัญชลี ตั้งวรธรรม
37. สมรัก บัณฑิตทัศนานนท์
38. ปรีชา บัวทอง
39. ภูกิจ สุทธิโก
40. นิพัทธา จำรัส
41. สุดาวดี ธรรมสมบัติ
42. ศานันทินี สารใจ
43. ธนากร ศรีวิไล
44. ธนากร โชติกิตติมงคล
45. วลี เตมีรักษ์
46. พรชัย บวรชัยชนะกุล
47. สุนันท์ เหมือนโพธิ์ทอง
48. นภาวรรณ ชัยชนะ
49. ปฏิพนธ์ ต่างโอฐ
50. สิรินุช จินตสุนทรอุไร
51. ธัันย์ธารีย์ สุภัทร์วัน
52. อภิชนา อึ๊งภากรณ์
53. สุนิสา คูหิรัญ
54. สุมิตรา วงศ์จริยะกิตติ
55. กมลชนก จันทร์สว่าง
56. ศิราณี หอมจันทร์
57. พัลลภา รัตนจีนะ
58. ณภัทร กัลย์จาฤก
59. อุษา ชิวปรีชา
60. surachai junviset
61. เพ็ญนภา ชุติมาปัญญา
62. ไอรินทร์ อารยารุจิโรจน์
63. นรุตม์ ตติยาวงษ์ชัย
64. ชยางกูร วัชร์ชนโชติ
65. ฉรรฐวรรณ สุรสิงห์สฤษฎ์
66. วรพล โพธิ์สอน
67. อนงค์ เหมือนทอง
68. สุนิสา ทรัพย์ยิ่ง
69. ชยพัสส์ วรยศธนพนต์
70. สุภรณ์ จิรวุฒิพจน์
71. ภัทรพร หมึกทอง
72. จารุมน สุขจรัสวงศ์
73. ภูบดินร วรรธนะชูชื่น
74. จักรพันธ์ ฟ้าฝน
75. กชมณฑ์ ขวัญแดง
76. วันเพ็ญ ฉัตรพูนสินไชย
77. Khuanjira Lawanna
78. อนาวิล อมรเดชากุล
79. ธนภรณ์ จรูญพุ่มหิรัญ
80. อรวรรณ หงษ์สุวรรณ
81. กนกกาญจน์ ญาณจรูญ
82. หทัยชนก สุรินทร์ชมพู
83. จรัล ชนะนันทศักดิ์
84. บังอร ยี่วิจิตตกุล
85. ชินพัฒน์ ภู่ปรางทอง
86. นันทาศิริ ศิริศักดิ์
87. รภัทภร เพชรสุข
88. surasak saengow
89. ทิพย์
90. สฤกวรรณ รุ่งกีรติกุล
91. สุชิน บัณฑิตทัศนานนท์
92. เนตรชนก ยิ่งวิริยะ
93. นฤมล เวศยาสิรินทร์
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome

คุณยังไม่ได้ลงทะเบียน

ล็อคอิน / ลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนรับรหัสกิจกรรมแล้ว คลิกที่นี่

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD