THE OFFICE GAME

 
 
กติการร่วมสนุก GREEN FAN CLUB : THE OFFICE GAME

1.   ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560 ที่ www.GreenWave.fm และ Green Wave Fanpage
หรือ ร่วมสนุก INBOX ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อทีม เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการรับสมัครตัวแทนออฟฟิศช่วง DJ.อั๋น ภูวนาท / DJ.เป้ วิศวะ / DJ.ปอ นันทชัย / DJ.พี่อ้อย นภาพร ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline  และ Green Wave Fanpage

2.   ลงทะเบียนที่ www.GreenWave.fm มีสิทธิเข้าร่วมงานได้เลย
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่  25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.)
หรือร่วมสนุกที่ Green Wave Fanpage จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 11,18 และ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.  (สามารถตรวจสอบการประกาศชื่อผู้โชคดีได้ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุก และหรือท่านได้ร่วมสนุกไว้) และจะต้องมารายงานตัวลงทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ครบ 4 รายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ (สามารถเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกในทีมได้ภายใน  ทีมได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 หากไม่มีการแจ้งรายชื่อสมาชิกครบ 4 คน ตามกติกาถือว่าการร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะ)

3.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในองค์กรหรือบริษัทเดียวกันเท่านั้น และต้องรวบรวมสมาชิกในทีมทั้งหมด 4 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม GREEN FAN CLUB : THE OFFICE GAME กรณีที่สมาชิกไม่ครบทีมหรือไม่สามารถมาร่วมงานได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

4.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล)

5.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

6.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

7.   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.   กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

10.   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
 
 
RELATED

ตาต่อตา ใจต่อใจ

ELEPHANT KINGDOM

THE SHOW MUST GO TOGETHER

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD