THE OFFICE GAME

 
 
กติการร่วมสนุก GREEN FAN CLUB : THE OFFICE GAME

1.   ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560 ที่ www.GreenWave.fm และ Green Wave Fanpage
หรือ ร่วมสนุก INBOX ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อทีม เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการรับสมัครตัวแทนออฟฟิศช่วง DJ.อั๋น ภูวนาท / DJ.เป้ วิศวะ / DJ.ปอ นันทชัย / DJ.พี่อ้อย นภาพร ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline  และ Green Wave Fanpage

2.   ร่วมสนุกที่ www.GreenWave.fm จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ร่วมสนุกที่ Green Wave Fanpage จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 4,11,18 และ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.   
(สามารถตรวจสอบการประกาศชื่อผู้โชคดีได้ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุก และหรือท่านได้ร่วมสนุกไว้)
และจะต้องมารายงานตัวลงทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ครบ 4 รายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ (สามารถเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกในทีมได้ภายใน  ทีมได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

3.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในองค์กรหรือบริษัทเดียวกันเท่านั้น และต้องรวบรวมสมาชิกในทีมทั้งหมด 4 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม GREEN FAN CLUB : THE OFFICE GAME กรณีที่สมาชิกไม่ครบทีมหรือไม่สามารถมาร่วมงานได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

4.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล)

5.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

6.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

7.   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.   กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

10.   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
 
 
RELATED

ตาต่อตา ใจต่อใจ

ELEPHANT KINGDOM

THE SHOW MUST GO TOGETHER

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD