ตาต่อตา ใจต่อใจ

ร่วมส่งแว่นกันแดดที่คุณไม่ใส่แล้วมาได้ที่..

รายการวิทยุกรีนเวฟ ชั้น 38
เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560

--------------------------------------
 
แชริตี้ สุดชิค 
 
แชร์ "แว่นกันแดด" ที่คุณไม่ใช้แล้ว มาแลก 
 
 
 
 เพื่อ..

ส่งต่อแว่นตากันแดด

ให้ผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจก


โครงการจักษุศัลยกรรม  สภากาชาดไทย

และชมภาพยนตร์ 3D รอบพิเศษ
 
 
 
 
 
มินิคอนเสิร์ต จากพวกเค้า!
 
 
 
แล้วเจอกัน! วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 1. กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน
 2. กนกรดา เพชรเทวี
 3. กนกวรรณ หงษ์น้อย
 4. กมลพัชร หวานวาจา
 5. กรองกาญจน์ ใจวงศ์คำ
 6. กัณฐิกา อ่วมพันธ์
 7. กาญจนา ใจซื่อ
 8. กุณฑพัชร มุขประภาต
 9. จิตรลดา จิตตะนาวิก
 10. จิตรลดา วสุสิน
 11. จีรนันท์ ยิ่งเจริญ
 12. จุฑามาศ แทนเจ็ดริ้ว
 13. จุฑามาศ พรหมเพ็ชร
 14. เจตนารา กันภัย
 15. เจริญศรี ศรีวสุมดี
 16. ชญาณิศา เหมพรหมราช
 17. ชญาน์นันท์ ประสานศิลป์
 18. ชญานี กอบธรรม
 19. ชลทิพย์ กาญจนชัยรัตน์
 20. ชัยพฤกษ์ ลือเลิศสกุลชัย
 21. ชุติมา ชำนาญไพร
 22. โชติรัตน์ แสงเจริญวัฒนา
 23. ณัฐพล พินิจจันทร์
 24. ณัฐพัชร์ เตชะไพฑูรย์
 25. ดวงนภา อุนะพำนัก
 26. ทรงพล สุ่นตระกูล
 27. ธนวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 28. นนท์ธวัช วัชรวงศ์วรัณ
 29. นพรัตน์ ชัยวงค์
 30. นพวรรณ คอยผล
 31. นฤมล ดุษฎีธรรมวัฒน์
 32. นันทวรรณ แม้นโกศล
 33. นาฏอนงค์ วิมุกตะนันทน์
 34. นิดา ตัณทนาวิวัฒน์
 35. นิพนธ์ รักประทานพร
 36. นุชรี จงปัญญาประพันธ์
 37. บุศรินทร์ รุ่งแสงทองสุข
 38. เบญจมาภรณ์ พรหมยานนท์
 39. เบญจวรรณ เปล่งขำ
 40. ปริชาติ พันธวารี
 41. ปิยะนุช พาลีตา
 42. ปิยะมาศ เดชจริยาวัฒน์
 43. ปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส
 44. พชรพร พันธุ์สถิตย์วงศ์
 45. พรชัย บวรชัยชนะกุล
 46. พัชร์รพี กังสดาลพิภพ
 47. พัทธ์ธีรา หงษ์สายพิน
 48. พิจิตรา คงเจริญ
 49. พิชญา จิริยะสิน
 50. พิมพ์ปวีณ์ โกวะประดิษฐ์
 51. เพ็ญพิมพ์ จำปาวงศ์
 52. ภัทรพล ทองเลิศ
 53. ภัทรภร จิวะวิวัฒน์เสถียร
 54. ภาพิศ สุวิมล
 55. ภิณทรัตน์ เขียวชอุ่ม
 56. มลฤดี ตังเศรษฐี
 57. เยาวนิตย์ ภาระบาล
 58. รัตนา ธนากรสิริกุล
 59. เรวดี พิลาศรักษ์สกุล
 60. ลลิตา รังสิมารังรักษ์
 61. ลลิตา อุณสวัสดิ์
 62. วรรณวิภา โรจน์ปัญญา
 63. วรรณวิไล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 64. วรรณี ช่างการ
 65. วันเพ็ญ นราจันทร์
 66. วิชฌญาดา เทียนขาว
 67. วิสานันท์ สิทธินาวิน
 68. วีรรัตน์ วิเชียรน้อย
 69. วีระยา พลายสา
 70. ศรีวิมล เอสตี
 71. ศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์
 72. ศศิภา จันทะ
 73. ศิวกรณ์ ธุวปภา
 74. สราวุฒิ ขจรเวช
 75. สายสุดา จันทร์หอม
 76. สิริกร จรรยาชูกุล
 77. สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
 78. สุทธาลิณี เทียมสำโรง
 79. สุทิน ครองอภิรดี
 80. สุธาสินี กิ่งเกตุ
 81. สุธีรา กมลพัฒนะ
 82. สุภรณ์ จิรวุฒิพจน์
 83. สุภาณี มีอาสา
 84. สุภิญญา จารุกิตติคุณชัย
 85. เสาวนีย์ มาตรมณีวงศ์
 86. เสาวรีย์ เครือพรมมินทร์
 87. โสภิต เทียนผ่อง
 88. อโณทัย แซ่ลี้
 89. อนุสสรา พิชิตชัยเดโช
 90. อรอุมา สมบุญ
 91. อรัญญา ตัณฑสุริยะ
 92. อลิสา วิโรจน์โภคกุล
 93. อสมาทร สาฤกษ์เดชกุล
 94. อัมพร ทัศน์วรณ์
 95. อาภรณ์ คุ้มระทึก
 96. อาภาภรณ์ แสงบัวเผื่อน
 97. อารียา เนืองภา
 98. อารีรัตน์ พลตรี
 99. อารีรัตน์ สุวรรณเลิศ
 100. อำนาจ คงทรัพย์
100 แฟนคลับผู้โชคดี อย่าลืมยืนยันรับสิทธิ์ทาง Inbox ของ Greenwave Fanpage ด้วยนะครับ
แล้วเจอกันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ เริ่มลงทะเบียน 13:00 น. ที่ SF World Cinema ชั้น 8 Central World
** อย่าลืมพาเพื่อนมาด้วยอีก 1 ท่านและติดแว่นกันแดดที่ไม่ใส่แล้วมาคนละอันด้วยนะ *
*
RELATED

ELEPHANT KINGDOM

THE SHOW MUST GO TOGETHER

CLUB FRIDAY LOVE IN THE CITY

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD