THE GUITAR DUET

การเดินทางที่มากกว่ารักบนเส้นทางสายกีตาร์
 
 
เจอกันครั้งแรก!! ก็ต้องงัดทุกกลเม็ด
เพื่อดูเอ็ทกันเพลงต่อเพลงด้วยกีตาร์คู่ใจและเสียงร้องเพราะละลาย 
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ ที่ โรงภาพยนตร์สกาล่า
 

 

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่  21 เมษายน 2560
1. สุจิตราภา ชัยนุศิลป์
2. สุจิตรา บัวเผื่อน
3. ณัฐทินันท์ ปัญเศษ
4. สุภัสสร ประเสริฐกิจ
5. วิสา จิรชูสกุล
6. เสาวณีย์ เขียวร้่าย
7. ชญาภา บัวทองพัฒนะ
8. รุ่งตะวัน กันหามาลา
9. สิรินดา วีระวัฒนะ
10. ธชพรรณ์ เหลืองจริยากุล
11. ภรณ์ธิดา เชี่ยวชาญ
12. สุรศิริ นพกัณฑ์
13. ปัญญารัตน์ ซีระไพบูลย์
14. บวรณ์ ชลานันต์
15. จิตสุภา ศิลลา
16. ชัญญา ปฐมธนสาร
17. สลิลทิพย์ ลาภวณิชย์
18. ศศิธร สังฆะมณี
19. สุธีรา กมลพัฒนะ
20. จารุพงษ์ น้อยตำแย
 
รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่  7 เมษายน 2560
1.  อสมาทร สาฤกษ์เดชกุล
2.  กมลวรรณ มาบุรี
3.  ประพาย สุขพูล
4.  นวลอนงค์ สิทธาภา
5.  อริสา สุ่มทอง
6.  อำไพ หู้เต็ม
7.  ประไพศรี เก็ตสะวา
8.  ธิดารัตน์ เรย์
9.  ชูสิทธิ์ ลิขิตมั่นชัย
10. เนตรนภา ยงวานิชจิต
11. ลิลลี่ ปฐมหยก
12. ศิริพร ดอกไม้พุ่ม
13. กฤตพร ดีศรี
14. นรินทร์ ชมญาติ
15. สุภาวดี มานอก
16. ชนิดา ศรีเมฆ
17. วราภรณ์ ชวาเขียว
18. สุพรรษา ยานานนท์
19. วรรณนภัส จันทร
20. สาวิตรี ขุยสุข
 
รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่  24 มีนาคม 2560
1. วรินทร กนกวงศ์อนันต์
2. อิสราวดี ใจวัง
3. นฐกานต์ อมรสุคนธ์
4. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
5. อริสรา ทวนจีน
6. กนกรักษ์ รัตนจินดา
7. ฤภัสป์พร ทำบุญตอบ
8. นันทกานต์ ชานันโท
9. ชนิกา นันทวนิช
10. สุนีรัตน์ ขำศรี
11. วรธิดา เสถียร
12. นิยม อรุณวัฒนกุลธร
13. ชนันกานต์ รัตนตระกูลศิริ
14. ณิดาพันธ์  โสภิสนวลพงษ์
15. สุนิดา  กันยานุชรัตน์
16. เอกสิทธิ์ ฤทธิรุดเร่งพล
17. พัสกร รัตตรัตน์
18. ชนาธิป ทองคำสุป
19. ยุวดี ยอดคุณ
20. ธนักษร สืบสาย
 
รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560
1. สิรินันท์   นาคกิตเศรษฐ
2. จิตตานันทิ์   วานิชกิตติศักดิ์
3. บุษบา   ประคัลภวงส์
4. รพีภัทร   ชินวรรัตนกนก
5. ทศพล   ซอกจอหอ
6. ปุณยา   เกียรติศรศรี
7. พรกมล   ปัญจคุณาธร
8. ชัญญาวรรณ   เจยาคม
9. นิสิต   ครบุรี
10. สุภาภรณ์   โพธี
11. พิชชานันทร์   ทองอ่อน
12. ธิดารัตน์   เรย์
13. ชาคร   กาญจนวสุนธรา
14. ธีรนัย   ฐิติพงศ์ตระกูล
15. ณภัทร   อัครปัณณกูร
16. เชาวนา   กล่อมใจ
17. คุณากร   เลิศบรรเจิดจิต
18. จิตฤดี   พุทธิจิตวิเศษ
19. ภะคะ   หวังประกอบสุข
20. บุณยนิตย์   เติมกิจขจรสุข
RELATED

90’S NIGHT

SOUL & LIFE

FUN NIGHT ONLY

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD