Cover Night Plus : AMP-AU DUO,DUET

คัฟเวอร์ไนท์พลัสที่ผสานสองความต่างอย่างลงตัว “แอม เสาวลักษณ์ - อุ๊ หฤทัย” สองสาว สองสไตล์ 
ลุ้นบัตรฟรีทาง greenwave106.5 fm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 
เว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 พ.ย. 56
1. กรวีร์ เจริญดี 
2. ชญาภา สาราภรณ์
3. ชนัทชา ยุทธนาวี
4. ทรรศนีย์ จิรากิตติพัฒน์
5. ธีร์ธวัช ลิขิตอัมพร
6. ธีรภันย์ มาลากุล
7. พิทยา มหรรฆวุธ
8. มาริษา เลิศสภาวธรรม
9. รัตนาภรณ์ พุ่มมั่น
10. ศักดิ์ดา อ่อนเทศ
11. ศิโรรัตน์ จับจิตต์  
12. สโรชา พงศ์พิจิตร
13. อดิศร ชินวิวัฒนกุล
14. อารยา จินตนาธัญชาติ
15. โอภาส พงศ์ศิลป์
 
Facebook ประจำวันที่ 8 พ.ย. 56
1. Ann Phorntipa พรทิพา คำสุวรรณ
2. Chutimaporn Phakdee ชุติมาพร ภักดี
3. Dong Key Kong สมใจ สงวนทรัพย์
4. JaRu JaRu จารุวรรณ จารุจารีต
5. Lily Lovelove สนอง บุญแท้
6. Mousie Win Ka V รุจิกาญจน์ ปองดอกฟ้
7. NoocNiic Songserm บุญปฏิมา ส่งเสริม
8. Nusai Zizi เนตรทราย เปรมปรี
9. Nutthawan Nonthabenjawan ณัฐวัลย์ นนทเบญจวรรณ
10. Pantipa Rungpitakpaisan พันธิพา รุ่งพิทักษ์ไพศาล
11. Tarn Tipsuda ทิพย์สุดา เมธีพลกุล
12. Ton Palm สมชาย ธาราวัฒน์
13. Vanida Kiatsayompoo วนิดา เกียรติสยมภู
14. นิภา พีระพลชัยกุล กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
15. เมย์ Siree สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์
 
เว็บไซต์ ประจำวันที่ 15 พ.ย. 56
1. คุณาภรณ์ คงเพ็ชร 
2. จิตรวี เชยชม
3. ณภัทร์ พีระศุภภพ 
4. ทุติยา ไชยนรา 
5. ปิยทัสน์ เมืองงาม
6. พิพัฒน์ รอดระงับ
7. พิสิฐ สุธีรภัทร์
8. มัณฑนา โทสูงเนิน
9. เรณุกา แซ่เจี้ยง
10. วันทนีย์ สุขพร
11. สิริกาญจน์ วานิชกิตติศักดิ์
12. สุคนธ์ อิทธิอติชาติ
13. สุดาภรณ์ เจริญฉิม
14. สุนิตา ตันมา 
15. อรพิน เกิดบัณฑิตนพกุล
 
Facebook ประจำวันที่ 15 พ.ย. 56
1. Auy Muay ปัทมาภรณ์ ศรีอิทยาจิต
2. Daw SuPatra  สุพัตรา บำรุง
3. IamKeetapat Samart คีตพัต สามารถ
4. Kapum Non นัยนา นนทะมาตย์
5. Khunnoo Bluebell วรางค์รัตน์ วัฒนปรีดา
6. Nattaporn Khungvalvong ณัฐพร กังวาฬวงษ์
7. Oreoh Marioh สิริชัย เพียรประเสริฐ
8. Pab Panarat พนารัตน์ เตโชภาส
9. Panida Mahankatrakul พนิดา มหรรฆตระกูล
10. Pladao Jongdee เบญจมาศ จงดี
11. Poj Tktk พจน์ ตั้งกีรติกุล
12. Saowaluck Thaipanich เสาวลักษ์ ไทยพานิช
13. Tanunya Waiyaphot ฐนันญา ไวยพจน์
14. Thanidtha Saithong ธนิฏฐา ไทรทอง
15. รักกี้ รุกกี้ โกวิท วิหคเหิร
 
เว็บไซต์ ประจำวันที่ 22 พ.ย. 56
1. กนกวรรณ   เพ็ชร์นิล
2. ฐิติกา    บุรุษรัตนพันธ์ 
3. ดิษฐพล    ทรงงาม
4. ทอง    วิงวอน
5. นพรัตน์    เกษสุวรรณ 
6. ประพนธ์    ภิริยะแสง
7. ปิยะราช   พงษ์ศรี
8. พร้อมพงศ์    ทองจำเริญ 
9. ภคกุล    หมวดพุฒ
10. วรวุฒิ   จุลธีร
11. วสุพนิต   วิไลชัยกุ
12. ศรุติ     เจริญวงษ์
13. สีไพล   สวัสดิ์สรรค์
14. สุรศักดิ์    ศิลาวรรณา
15. สุรศิริ   นพกัณฑ์
 
Facebook  ประจำวันที่ 22 พ.ย. 56
1. Ann Siri สิริลักษณ์ แดงฉ่ำ
2. Dechawat Kongphakdi เดชาวัตร ก้องภัครดี
3. Fai Thanannapassara ธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง
4. LoveLove Pimthida พิมธิดา ทองคำฉุย
5. Mafang Gnafam พงศ์สิริ น้อยเวียง
6. Nalinee Chotirat นลินี โชติรัต
7. Natnicha Houngngam ณัฐณิชา ห่วงงาม
8. Ohm De Man จุฬวัฒิ อัญชลิสังกาศ
9. Pare's Pinky ชูมณี มากแสง
10. Petcharat Leelapongwattana เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
11. Sangunsub Vipa วิภา สงวนทรัพย์
12. Van' Ila ชาดินันท์ ตรีมิ่งมิตร
13. Wirun Chomphuint วิรุณ ชมภูนิตย์
14. ธัญญาภา สุโลวรรณ ธัญญาภา สุโลวรรณ
15. สอง จัตุพร   จัตุพร จัตุรงค์
 
เว็บไซต์ ประจำวันที่ 29 พ.ย. 56
1. งามจรี ไหมทอง
2. จุฑามาศ วอนแดง
3. ชนัญชิดา อุปมัย 
4. ชิษณุชา ชีววุฒิพงศ์
5. ต่อศักดิ์ โกณะบุตร
6. ธีรพล มาลากุล 
7. ประสิทธิ แซ่เอี๊ยบ
8. พาสนา จิตนาว
9. พีมรดา เชาวนาภรณ์
10. ภาคภูมิ อภิสุภาพ
11. วิรงรอง ไกรดี
12. วิเศษพงษ์ ทองประพาฬ
13. สิริขวัญ ปิติ
14. สุพิชชา ศรีสมบูรณ์
15. อุ่นฮั้ว แซ่ลิ้ม
 
Facebook  ประจำวันที่ 29 พ.ย. 56
1. Chadarat Dowclee ชฏารัตน์ ดาวคลี่
2. Fon WK วรารัตน์ วุฒิยาสกุล
3. Kupan Ja พรรณพร นุ่นแก้ว 
4. Moo Hiso สุรพงษ์ วงษ์จันทร์
5. Noom Onnuch กิตติชัย ม่วงหวาน
6. Pasta Stories โกณจนาจ วงแดง
7. Pojjana Piraksa พจนา พิรักษา
8. Pong Pang  ประณัติตา ปธาณราษฎร์
9. Pupae Kanchisa กัญญ์ชิสา ชนะโภคิน
10. Sornpong Pae สุจิตรา สอนพงษ์
11. Thanatat YoowuttiKorn ธนธัช อยู่วุฒิกร
12. Wisree Wayurakul วิศรี วายุรกุล
13. Withida Boonsiri วิทิดา บุญสิริ
14. Yawipa Jin วีระศักดิ์ สามารถ
15. กันตป์ มณกันต์ มณกันต์ สมปรีดา
 
เว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 56
1. แก้ววลี ฉันทประเสริฐพร
2. คุณากร เลิศบรรเจิดจิต
3. จารุนันท์ ศรีคง
4. จุฑามาศ ขจรน้ำทรง 
5. ณิชาภา ศิริมัย
6. ดุษฎี ธรรมตระกูล 
7. ตรีภพ เรือนเย็น   
8. ธีรวุฒิ ขำสุวรรณ 
9. นารีรัตน์ เกิดแก้ว 
10. นิพนธ์ รักประทานพร
11. ปิยวรรณ ทองภักดี  
12. รัฐวุฒิ ทองคำ 
13. ลมัยพร ช้างเขียว
14. วิยะดา มาลากุล 
15. สุรางค์ อัคนิโรจน์
16. กตัญญู หมื่นคำเรือง
17. กมล เเป้นจันทร์ 
18. กรรณรวีร์ คุณะพานิชวงศ์   
19. กวินทรา พรรษา
20. กาญจนา วิเชียรศาสตร์ 
21. กิ่งกมล รักรุ่ง   
22. เคลื่อน แก้วพิชัย
23. จันทิมา ชาญนรา
24. จำรัส หลิวกุลวัฒนา 
25. จิราวรรณ ศรีนาค
26. จุฑามาศ ขจรน้ำทรง
27. จุฑามาศ วอนแดง 
28. เจียรไน เพ็งกระจ่าง
29. ชลิศา ปาลคำ
30. ชัยนินทร์ พัชร์เลิศรวี 
31. ชาติชาย ศรีสาโรช
32. ญวิภา สามารถ
33. ฐันจพงศ์ ภูรินันท์สกุล 
34. ณภัทร เตชะงามสุวรรณ
35. ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ
36. ดวงจิต พีระพลชัยกุล
37. ดวงพร เกตุกัณฑร 
38. ดวงรัตน์ ช่างสุวรรณ์ 
39. ตรีพล จารุเวชยาศรม
40. ทักษอร พรไพรินทร์ 
41. ธงชัย อยู่ดี 
42. ธนกร บวรปีติกุล
43. ธนวินท์ เหมือนปราสาท
44. ธนัช อ่วมอำภา
45. ธนายุส ศศิเจริญรัตน์ 
46. ธัชยะพงษ์ สุริวงศ์
47. ธารารัฏฐ์ พลัดเชื้อนิ
48. นวลนัฐฐา เดชปรีชาลักษณ์
49. นัฐกร ทองพิรมย์ 
50. นุชรี อินทรโชติ
51. บุษราภรณ์ อารีย์ 
52. ปฐมพร นันทวศิน
53. ปฐมาศ เทพแสงพราว
54. ปทุมมา สุภา 
55. ปรียาวดี วายุโชติ  
56. ปัญญดา จิตต์อารีย์เทพ
57. ปิยกาญ โรหิตาคนี
58. เปณิกา อังคธัญกุล
59. พรพรรณ สอนสุภาพ
60. พรพิมล ชูนิกร 
61. พฤษภารัตน์ รัตนาภรณ์
62. พลอย พิศาลก่อสกุล
63. พศิน สร้อยจีบ
64. พิภพ สิทธิเจริญ 
65. พิมพ์ประไพ หนูจ้อย  
66. พิมพลอย เย็งยูโซ๊ะ
67. พิมพ์อร ฐิติวร 
68. พีรนุช เพ่งพานิช 
69. ภัทร ฤทธิ์พริ้ง  
70. ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
71. ภูริลาภ ตั้งสุทธินนท์
72. มณฑาทิพย์ ศิริเฑียรทอง
73. มณเฑียร ขาวถิน
74. มณี อาจกล้า 
75. มณีวรรณ รุ่งเรืองอารี
76. มาลี จุนถาวรปรีชา 
77. ย็นฤดี อมาตยกุล 
78. รณิดา อุยานันท์
79. รสาภัส ลัชชานนท์ 
80. รังสิมันต์ กังแฮ
81. รุ้งทิพย์ คำแก้ว
82. รุ่งศิริ นวลจีน
83. เรวัตร เหลี่ยมมา  
84. วชิรา กาญจนฤทธิไกร
85. วรรณภา เจริญพักตร์ 
86. วรรณภา เสือรอด 
87. วราภรณ์ ศรีอาจ
88. วลีพร สุขเจริญพร
89. วัชรินทร์ กาญจนฤทธิไกร
90. วันวิสา เลาหพิสิฐพานิช
91. วัยวัฒน์ สายทุ้ม
92. วาสนา สุบรรณจุ้ย 
93. วิทิต บุญโยปการ
94. วิมลพันธ์ เรืองครี
95. วิริยา ทาทอง
96. วิศรี วายุรกุล 
97. วุฒิไกร คชนูด
98. ศศิน ศิริสกาวกุล  
99. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข
100. ศิรินาถ สิริมังคลกิตติ
101. ศิวะพร พูลมา
102. โศรตรีย์ ศรีภักดี 
103. สไบฉัตร วังคุ้มภัย
104. สมเด็จ อัศวถาวร
105. สมนึก อ่อนศรีชัย
106. สร้อยวลี เดชเพ็ชร
107. สามารถ ลัดนอก 
108. สายสมร สมทรัพย์ 
109. สิริมา สมพงษ์ 
110. สุคนธ์ หรั่งยิ้ม
111. สุธาสินี กิ่งเกตุ
112. สุธิดา ประทีปวณิช 
113. สุนทรียา มหรรฆวุธ
114. สุนิษา ใจวงศ์คำ   
115. สุบรรณ์ บัวขาว  
116. สุพรรษา เนคมานุรักษ์
117. สุรเชษฐ์ สิงห์ทองไชย
118. สุวิมล ศาลาทิพ
119. แสงหทัย รัตนอัมรินทร์
120. หทัยวรรณ ประกายโกวิท
121. หรรษา ธรรมวิภาค
122. หฤษฎ์ รักษ์บริสุทธิศรี
123. อนุชาญ สำรี 
124. อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์
125. อภิสรา แพนสมบัติ 
126. อรยา ปัญญาวงค์   
127. อัธยา อัศวะวิบูลย์ 
128. อำไพ ผลฟัก 
129. แอลร์ รุ่งประเสริฐ 
 
Facebook ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 56
1. Add Anny นันทน์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
2. Aey Luanpairin สุนิศา ล้วนไพรินทร์ฃ
3. Aibjung Aiemoudom สุลาวัลย์ เอี่ยมอุดม
4. Akeky Akeky เอกวีร์ กลั่นปรีชา
5. Angkanat Aehzaa อังคนาถ ศรีโมรา
6. Ann Phorntipa พรทิพา คำสุวรรณ
7. Aom Chuaichet ณัฐฏิกาวัณย์ ช่วยเชษฐ
8. Aon Kanokaon กนกอร สมทรง
9. Apple Soda วรัชยา พรหมเดช
10. ArSim Bo พรทิพย์ ประเสริฐอุดมศักดิ์
11. A'Sung Amornsinghvej สุมาลัย อมรสิงหเวช
12. Atichat Monthatip อติชาต มณฑาทิพย์
13. Avengers Ichipong อมรเชษฐ์ ตติยรัตน์ภูมิ
14. BBirdy Chansamorn สุกัลยา ชาญสมร 
15. B-biw Tananya Kaewsanthia ธนัญญา แก้วสันเทียะ
16. Bell AHingsa กุลวดี ฤทธิแผลง
17. Boing Jung ปรารถนา ประทุมชาติ
18. Boyds Kerttawee นัชชา เกิดทวี
19. Bunyanuj Chm บุณยานุช ชมภุนุช
20. Chalinee Songsroi ชาลินี สงสร้อย
21. Chamanaw Pornpanida พรพนิดา เลี้ยงทรัพย์
22. Chortip Pattanawongprakran ช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ปราการ
23. Chotitouch Chatuprayoon โชติธัช จาตุประยูร
24. Dah Dhanakeat นายธนเกียรติ เอกตาแสง
25. Daung-Chananchida Uppamai ฉฏาธร เสียงเย็น
26. Daw SuPatra สุพัตรา บำรุง
27. Drunky Bomby ปฐมพงษ์ กิตติสาร
28. Duey Ptp อนุรัฐ พันธุมพันธ์
29. Earthz Sarawut สราวุฒิ ฤกษ์ทวีสุข
30. Emda Finixize รณยศ จรุงศิลป์
31. Garook Mallika มัลลิกา อัครวิวัฒนกุล
32. Han Uthasakul ชูชีพ อุทารสกุล
33. Hongsri Nonrapat นนท์รภัส กอศิริวลานนท์
34. Iam Rung  รุ่งรัตติกาล ห่วงศร
35. Imagine Kinny สุวิมล อุตอามาตย์
36. Jade ZoneNon เจษฎา กรทองคำ
37. Kano Nsg Fc ณภัทร วาทะมนตรี
38. Kay Kanjana กาญจนา พวงแก้ว
39. Kaysinee Siriwong เกสินี ศิริวงศ์
40. Kupan Ja พรรณพร นุ่นแก้ว
41. Laksanasupa Poy Buabangplu ลักษณสุภา บัวบางพลู
42. Leng Ptm ปฏิมา อรวรรณหโณทัย
43. Lookchin Ping ฐิตินันท์ แช่มสะลี
44. Lookpong Wata Sonachai วฐา โสนะชัย
45. Luckie Witchada วิชชดา ไชยบุบผา
46. Mark Kitti ณสิน กิตติเรืองวิทยา
47. Maya Apiluck อภิลักษณ์ อ๋องธรรมวงศ์
48. Maykalin Bowie เมขลิน ทินพันธุ์
49. Mind Supanuch ศุภนุช สุขมะณี
50. Minnie Minnie A กมลวรรณ วัชรธัญญทิพย์
51. Moogift Noogift ณัฐวดี คงชัยกุล
52. MuayLek Huhu จันทร์ทิพย์ ถิรชีวิน
53. MyMone MyCony สิริกร กลีบบรรจง
54. Namfon Rainny วชิราภรณ์. เลิศบัณฑิตกุล
55. Nannie Nan กมลชนก รุจิรโมรา
56. Naridchaya Totsarid นฤชยา ไกรเนตร
57. Narongsak Sujirapong ณรงค์ศักดิ์ สุจิระพงษ์
58. Natsaran Pasertsang ณัฐศรัน ประเสริฐสังข์
59. Nattapong Ruangrit นัทธพงศ์ เรืองฤทธิ์
60. Ninenyu Darkskyandsea สุนีย์ ประธานกุล
61. Nodame Nicha นิชาภา ทะนิต๊ะ
62. Noi Yen สุรางค์รัตน์ คุณโฑทอง
63. Noppawan Srisawangwong นพวรร ศรีสว่างวงศ์
64. Norarat Jeab นรรัตน์ เลาหกุลเวทิต
65. Nuch Nin ปิยะนุช เศรษฐวงศ์
66. Nudee Waiyawassana เรวดี ไวยวาสนา
67. Nueng Yada ญาธิดา ประสงค์เงิน
68. Nukeng Thanaporn อัจฉรา ธนาภรณ์
69. Nuu Tuk เกศิณี มนูประเสริฐ
70. Offee Offee นาย ฐนัจพล ภูรรินันท์สกุล
71. Ornanong PookLook อรอนงค์ ชาญกิจจา
72. Pannita Neepai พัณณิตา หนีภัย
73. Parisa Kwang Pajchimangkul ปริษา ปัจฉิมางกูร
74. Pear Nattanan ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
75. PeePle Eng Naja Usa Chuenjit
76. Pen Prasamut สิริกาญ สิทธิ์วุฒิไตร์
77. Peng Bee สายน้ำผึ้ง เหมือนเพชร
78. Permsak Tub เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง
79. Pickkapick Pick ฆรินรัตน เขนสันเทียะ
80. Pik Piyada ปิยะดา ประพิณ
81. Pisamai Korkerd พิสมัย ก่อเกิด
82. Pla Sakmuang มนธีร์จุฑา ศักดิ์เมือง
83. Ploy กระเพาะยักษ์ ปิยะทิพย์ เศรษฐวงศ์
84. Potjanee Chanthi พจนีย์ จันที
85. Praiprang Khon Suay กัลยกร ศรีบุญเรือง
86. Prapassara Chotibodee ประภัสรา โชติบดี
87. Prasittichai Kaewpichai ประสิทธิชัย แก้วพิชัย
88. Prince Pgapp รุจิกร ตันทัดประเสริฐ
89. Pucca Ivy ปรียาภรณ์ เชวงชินวงศ์
90. PuPoo Anthika Anthika Thonglip
91. Ratchanok Pongta รัชนก ป้องทนุวัฒน์
92. Saengdao Wanitchapun แสงดาว วนิชพันธุ์
93. Saratchayakan Unthao ศรัชญาานต์ อุ่นท้าว
94. Sasipim Cherry Pimmy ศศิพิมพ์ แสงศุภวานิช
95. Sawalee Dhanatummatis สวลีย์ ธนธรรมทิศ
96. Sophawan Wongthamma โสภาวรรณ วงค์ธรรมมา
97. Suda Ongsuntornchai สุดา องค์สุนทรชัย
98. Supawadee Teppiean สุภาวดี เทพเพียร
99. Surachat Srithongngam สุรชาติ ศรีทองงาม
100. Surasak Lawang สุรศักดิ์ ลาวัง
101. Suta Tkc สุธาสินี ทองกระจ่าง
102. Sweetpea Jirapanuroj ฐาวิตา จิรภาณุโรจ
103. Tai Banthita บัณฑิตา มัจฉากล่ำ
104. Tang Tung กรสิริ วรวุธิกุล
105. Tatsanu Sittitoon ทัศณุ สิทธิทูน
106. TayRsiam YoungEye ภัทรานิษฐ์ อินทไชยโรจน์
107. Tee Sang ธีระชัย แสงเจริญถาวร
108. Temsiri Tor เต็มศิริ สุดแสง
109. Thanet Charoenwit ธเนศ เจริญวิทย์
110. Thanongsak Sak Sak ทนงศักดิ์ การสุข
111. Theerada Kanittapongrat ธีรดา กนิฎฐะพงษ์รัตน์
112. Tony Mauro da Watchara วัชระ วงศ์พงษ์คำ
113. Tuk Suwajee Suwajee Chamuam
114. Varunya รักในหลวง วรัญญา ขจรชัยชนะศักดิ์
115. Wan Love วันทนา นภากรชัย
116. Washi Raporn วชิราภรณ์ ทับทอง
117. WiYa Gone Mad วิยะดา โตสุวรรณ์
118. Yo LaLa สุรางค์ ลิ้มเจริญ
119. Zardamon Sonne Chow ณรงค์ ชุมสุพรรณวารี
120. กล้วยหอมจอมซน สำนึกรักษ์บ้านเกิด สุภาภรณ์ รังสีธรรมกุล
121. คีไท ชิโน มลิณีย์ เหมืองหม้อ
122. นุ๊นนุ่น ณัฐธยาน์ ณัฐธยาน์ จิรนันทศักดิ์
123. ลิงจ๋อ ตัวน้อยน้อย อนัตตา ภู่ปั้น
124. ว่ายทวนน้ำ ไม่ตามกระแส เศกสรรญ์ แสงไกร
125. วิปครีม ขนมเค้ก อรอุมา มนัส คะ
126. สมเจตร์ ระงับโรค สมเจตร์ ระงับโรค
127. สาวน้อย ร้อย ชั่ง อารยา ประสงค์ทรัพย์
128. อัศวิน รัติกาล วัชรินทร์ จริยาธนกิจ
129. แอ๊ปเปิ้ลเชอรี่ ลินลี่ลูกตาล รสสุคนธ์ คำมะลึก
 

RELATED

Cover Night Plus : I Feel Good

Cover Night Plus : Love Scene

Cover Night Plus : Bie Playboy's Night

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD