COVER NIGHT PLUS

WE SING TOGETHER

2 เสียงร้องแสนอบอุ่น
กลับมา... คัพเวอร์เพลงเพราะ ให้อุ่นหัวใจไปด้วยกัน
โบ สุนิตา – ป๊อป ปองกูล
 
ร้องด้วยกัน ถ่ายทอดทุกอารมณ์
เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
โรงภาพยนตร์สกาล่า
 
ลุ้นบัตรง่ายๆ 3 ช่องทาง
ฟัง Green Wave 106.5 FM ทุกช่วงดีเจ (12 ม.ค. – 25 ก.พ. 2558)
 
www.facebook.com/greenwavefanpage (12 ม.ค. – 25 ก.พ. 2558)
www.greenwave.fm (12 ม.ค. – 25 ก.พ. 2558)
 
 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 16 ม.ค. 58

นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนรับบัตรหน้างานได้ในเวลา 18.00 น.

1. พีรนุช เพ่งพานิช
2. ราวิน ใบบัว
3. ชญาภา ศรีใย
4. เรวดี พิลาศรักษ์สกุล
5. ปนิศา ภูมิสิงหราช
6. สิริมา สมพงษ์
7. สุจิตรา สอนพงษ์
8. ภัทร ฤทธิ์พริ้ง
9. ลักขณา เลิศฤทธิยามาศ
10. พจนี พิพัฒนกุล
11. สุพิตรา บำรุง
12. สุวิศิษฏ์ เลิศถาวรธรรม
13. ณัฐพงศ์ ประนอม
14. กิติวัชร์ อรุณวัฒนกุลธร
15. ปกรณ์ แป้นน้อย
16. เจียรไน เพ็งกระจ่าง
17. ดาวฤกษ์ ลือชา
18. เยาวณี บุญศรี
19. ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
20. ศิริพร บัวทอง

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 23 ม.ค. 58

นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนรับบัตรหน้างานได้ในเวลา 18.00 น.

1. ละอองดา โสมโวรรณ
2. อรรถพร พรหโมบล
3. ทรงยศ สังข์แก้ว
4. ภานุวัฒน์ ไพโรจน์
5. ชูเกียรติ ประยงค์
6. กุสุมา ศรชัย
7. ณัฐดนัย สุขเจริญ
8. ชวินธร ทองแพ่งพิศ
9. มนทิธา สุโพธิ์
10. จิรายุ ประกอบผล
11. ศุภโชค กิตติสมนาคุณ
12. เอกชาติ เปรมสถิตย์
13. อมรรัตน์ ลิ้มมณี
14. ราชิกุล แฉ่งสุวรรณ
15. นิดา ตัณทนาวิวัฒน์
16. ยมพร ไข่ธารา
17. อาทิตย์ สุริยะยรรยง
18. ศศิวิมล อุปนันไชย
19. หฤทัย เอื้อมพร
20. จริยา ดีวงศ์

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ม.ค. 58

นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนรับบัตรหน้างานได้ในเวลา 18.00 น.

1. วาชินี วิรยศิริ
2. นภาพร ลิขิตเดชาศักดิ์
3. ยุพิน ชูรัตน์
4. วรรณา ลินจงสุบงกช
5. ศิวพร ยืนยาว
6. นิลลิตา สัตรีวงศ์
7. อนุวัตน์ หลงเอ
8. ชิชา แสนยาสิริ
9. สไบฉัตร วังคุ้มภัย
10. ประภาพร อินทรผกาวงศ์
11. เอมอร ชลพิไลพงศ์
12. ธนาคาร สาระคำ
13. นนทน์ ฤทธิเลิศ
14. อภิสิทธิ์ แก้วแกมเอม
15. สรรเพชญ์ วิทยานุศิษฐ์
16. คงกะพัน อนุรักษ์โชคชัย
17. ธัญชนก โลมาแจ่ม
18. กาญจนา ทองคำแก้ว
19. ถนอม กลิ่นขจร
20. สุภาวดี ฉิมสุวรรณ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ปิเยศ อรรจนสุพพัติ
2. วาสนา ตันติเศรณี
3. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข
4. นฤมล เพ็งวิชัย
5. วิภาวี รักใหม่
6. เวทางค์ บุญยะวันตัง
7. สุทธิรัตน์ หมวดจันทร์
8. ชมพูนุท ชัชวาลวานิช
9. ธมนวรรณ ทองทวี
10. ฐิติพร กวินพิทักษ์
11. อังสุมาลิน ศรีหล้า
12. ผาณิต เทศัชบุตร
13. ปิยธิดา ทองรอง
14. ปทุมมา สุภา
15. สายสุณี แสงกฤษณ์
16. ทิพย์สุดา เมธีพลกุล
17. ปาริชาต ธงภักดี
18. พรศรันย์ เศรษฐพฤทธิ์
19. ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
20. ชวภณ กิจศุภไพศาล
21. นรีนาท คำจวง
22. จรินทร์ธร เศรษฐาพฤทธิ์
23. อาจรีย์ เทพโกศลประณิธิ
24. อาทิตยา เลาะเด
25. สุรีวัลย์ ศรีสิทธิ์
26. อำไพ ทัศทอง
27. ธิดา ช้างมูล
28. ศิกาญจน์ รักใหม่
29. ศิรภัสสร เพ็งมาก
30. เพชรสิิรินทร์ เอี่ยมละออ
31. ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
32. จารุนันท์ ศรีคง
33. อิสริยา กิจศิโรรัตน์
34. รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ
35. สุดารัตน์ สุขสถาพร
36. สุพรรษา ขุนวิเศษ
37. วรพล. โพธิ์สอน
38. คนึงพร จุลภมร คงอัครเดชา
39. จณัญญา รังสิพราหมณกุล
40. ศุภศิลป์ คงอัครเดชา
41. Tassanee Jirakittiphat
42. พิกุล แซ่จึง
43. วิภา สงวนทรัพย์
44. ทิพวรรณ ธรรมาปรีชากร
45. ธนากร ผกาแก้ว
46. สุลีลา ชัยเพชร
47. เสริมชัย สหพงษ์
48. ณัฐณิชา ห่วงงาม
49. สุรฑิต จุทัย
50. ศุภวัฒน์ ตระกูลเตชะ
51. อารี แพงราช
52. มณเฑียร ขาวถิน
53. อรพิน เกิดบัณฑิตนพกุล
54. ตฤษณ เตชะนวการกุล
55. ภิญญดา เตชะนวการกุล
56. พงศ์สาวิตร ธีรเตชพงศ์
57. กำพล ด่านวัฒนานุสรณ์
58. อรวิ ธีรเตชพงษ์
59. เพ็ญจิตร จันทศรี
60. อภิญญา ส่งวัฒนา
61. ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์
62. สุนันทา แย้มมณฑา
63. ธนวดี กองศรี
64. ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
65. สิรวิชญ์ ชินวรากร
66. จรรยารัตน์ จิตรจำรอง
67. ณัฐชลัยย์ ซือสัตตบงกช
68. ชดาพร ระวงค์ศรี
69. วรรณนภัส จันทร
70. ภาวิณี หิรัณยเอกภาพ
71. วีรรัตน์ วิเชียรน้อย
72. ทัศนี อุชุภวัน
73. อภันตรี วัฒนธานี
74. สามารถ ลัดนอก
75. กาญจนา อุไรสินธว์
76. ธนัญชนก นพอมรบดี
77. ชัยพฤกษ์ ลือเลิศสกุลชัย
78. ตรีนุช กิจศิโรรัตน์
79. สิริวัฒน์ กระแสร์ทรัพย์
80. หทัยวรรณ ประกายโกวิท
81. วีระยา พลายสา
82. วราภรณ์ อินชัยยา
83. ศุภกร ลิขิตสายชล
84. โศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง
85. น้ำทิพย์ ศิริวัฒนวิบูลย์
86. กันตรัตน์ วัฒนเดช
87. จินตนา ลดาสุนทร
88. ฐิตินันท์ แช่มสะลี
89. สาวิตรี เกิดมนตรี
90. ปรีดาวรรณ สนิทมาก
91. ณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
92. ภัทรียา ดวงกระจาย
93. วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา
94. วิยดารัตน์ ลิมป์นันทเลิศ
95. อรรถวุฒิ นวลนิ่ม
96. มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
97. รุ่งอรุณ นานอก
98. วรนันท์ บุตราช
99. ธันยพงศ์ งามจริยสกุล
100. กาญจนา วิเชียรศาสตร์
101. สุดารัตน์ แซ่ลิ้ม
102. ศิราทินันท์ ประเทพา
103. นภารัตน์ มานะวิศาลกิจ
104. อรายา ภูรินันท์สกุล
105. ปทิตตา พนิโคดม
106. นพรัตน์ มานะวิศาลกิจ
107. ดำรงสิทธิ์ สทศ้กดิ์
108. จันทร์พิมพ์ ปิยคุณากร
109. สกุลพร ทนทาน
110. ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์
111. วันทนา นภากรชัย
112. วันทนา. นภากรชัย
113. นันทภรณ์ พรหมสุวรรณ
114. นารีรัตน์ เกิดแก้ว
115. ผุสดี ชำนาญเพ็ชร์
116. เพ็ชร์รุ่ง วีระประทีป
117. นลินรัตน์ โอมาธิกุล
118. ชัญญาณ์ภัช เรืองธีระฤทธิ์
119. อนัญพร คำจันทร์
120. ชัยนินทร์ พัชร์เลิศรวี
121. วิศรี วายุรกุล
122. โสภณ ประกายโกวิท
123. อรรณพ จอกรบ
124. ปัฐวี ดวงฤดีสวัสดิ์
125. สโรชา สุนทรพฤกษ์
126. นิภาพร แซ่แต้
127. ปริยากร ฟุ้งไพศาลพงศ์
128. กัญญารัตน์ กิจทวี
129. นางสาวกาสะลอง พันธุระ
130. สุรีย์ คุ้นกลาง
131. อรพรรณ เอี่ยมโล่สกุลทอง
132. จริยา คำดวงศรี
133. สุวิมล แซ่เอี๊ยบ
134. อรนิดา ส้มแป้น
135. ปวีณา บุญกระพือ
136. พัณณิตา หนีภัย
137. อำนวย เดชสุภา
138. วิภาวี ใจบุญ
139. จีรนุช ทองนุ้ย
140. พัชรี สุขรักษา
141. วรรณภา เจริญพักตร์
142. คณัสนันท์ ทิวัตถ์เสถียร
143. พัดชา สุวรรณภักดี
144. อรวรรณ ตันติสุวรรณนา
145. ธาริดา นานิลทอง
146. นันทนัช ตันติวงศ์พิศาล
147. จารีวัฒน์ เรืองศรี
148. วีณา สุกิจจานุรักษ์
149. ลักขณา กุญชรมณี
150. พีรยุทธ อินตาวงศ์
151. รณกร เทียนทองถาวร
152. ปลื้มฯ เขียวอุไร
153. วัทธิกร ศุภสิทธางกูร
154. สรวิศ ชนะศุภนิธิ
155. ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
156. ปุณิกา สุวรรณชาติ
157. ฉัตรชัย มณีรัษยากร
158. อติชาติส่งพุทธิพงศ์
159. กรรณตรากานต์ มหาวิจิตร
160. สนธยา นุตถนอม
161. ธีรวุฒิ สกุลใหม่วัฒนา
162. เกรียงศักดิ์ มูลทองจาด
163. โสภณ ลัมประเสริฐ
164. ศิริรัตน์ อนุพันธุ์
165. คมกฤษณ์ เสนารักษ์
166. วัญญา. สังขโพธิ์
167. ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
168. เกียรติ เที่ยงสุข
169. วุฒิศักดิ์ นิรงค์บุตร
170. ณัฐชยาบารมี
171. กิตติชัย กมลวิมุตศานต์
172. ณัฐพงษ์ อินไชย
173. สุมิตร จันทร์แดง
174. ปรเมศวร์ เกตุประกอบ
175. สุวิมล ศาลาทิพ
176. Pojjanee Pinijjindasup
177. ธนัช ธนโชติกานนท์
178. เสาวณีย์ ทรัพย์เรืองศรี
179. วรรัตน์ ปรัศว์เมธีกุล
180. ปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส
181. เพ็ญพรรณ อนันตเจริญ
182. วรรณกร เลื่องชัยเชวง
183. วรรยา ชมเชย
184. นลินี ศาลาทิพ
185. นัทธชัย ศาลาทิพ
186. นฤวรรณ เนียมนาค
187. ทองสุก จันทร์เพ็ชร์
188. วงเดือน จันทร์เพ็ชร์
189. อัคคกิตติ์ จันทร์เพ็ชร์
190. พงศ์วรุตน์ แสงสุรินทร
191. คัชชานนท์ ยี่เสาร์
Share to..
Loading...
GREENWAVE GIFTS
ลุ้น Gift Vocher จากแพนคลินิก
GET