VIEW ?
hide
View More
CLOSE X
Cover Night Plus : Wonder Girls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลุ้นบัตรง่ายๆ ได้ที่ 
- Green Wave 106.5 FM   ทุกช่วงดีเจ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. -26 ธ.ค. 57
- เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57
 
 
 
รายชื่อผู้โชคดี ประจำวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557

1. คุณดิศพงศ์ จินดา
2. คุณธีรศักดิ์ อยู่สาระ
3. คุณกรานต์ พามาสู่
4. คุณวรานิษฐ์ พัชร์เลิศรวี
5. คุณกิตติกวิน จงช่วยวงศ์
6. คุณชญาภา สาราภรณ์
7. คุณทัศณีย์วรรณ กังวะโร
8. คุณรชตภณ กิตติอภิชาติ
9. คุณพรศรันย์ เศรษฐพฤทธิ์
10. คุณณัฐภัทร จตุรทรัพย์


ผู้ร่วมสนุกกิจกรรม
1. ธมกร สอนวงศ์
2. กัญญาลักษณ์ เทพวัลย์
3. พิมพ์วรา สุวรรณราช
4. อนุวัฒน์ ศานติยุกต์
5. ธนาภรณ์ ทองเสริม
6. วันดี บุญขวัญ
7. อารยา สมุทรโคจร
8. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข
9. อัสมา สมุทรโคจรค
10. นภชลัม คัมภีระ
11. ณัฐณิชา ห่วงงาม
12. เอกชัย พรหมเพชร
13. ตรีภพ เรือนเย็น
14. พูนลาภ ศิริสุข
15. ปรมินทร์ แก้วกล่ำศรี
16. ศักดิ์สิทธิ์ หลุ่มชมแข
17. ชนะเดช เชาว์มานะเดช
18. กฤษธร พวงพันธ์
19. นัฎฐา ศรีสุนทรธวัช
20. นิวัติ์ เทวสันต์
21. สรวิศ ชนะศุภนิธิ
22. วัทธิกร ศุภสิทธางกูร
23. อธิชา ชมเชย
24. ธนากร เรืองกฤษณ์
25. กมลวรรณ พูนเพิ่มคล้าย
26. อาภรณ์ คุ้มระทึก
27. จันทร์นภา บรรจงวุฒิ
28. ผัสพร เชิดชูวงศ์ธนากร
29. ชนกานต์ ศรีใสทอง
30. ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
31. ภาณุวัฒน์ พรมศรี
32. ศักดิ์นรินทร์ ตั้งบรรณสรณ์
33. นายนพดล พูนเพิ่มคล้าย
34. สมยศ พีระพลชัยกุล
35. อมรรัตน์ ตะนัดไขย
36. น.ส.วรรณิภา เทวสันต์
37. บุณยานุช ชมภูนุช
38. อนุชาญ สำรี
39. จารุพัฒน์ ธนบรรณ
40. จิตรวี เชยชม
41. อรรณพ จอกรบ
42. น.ส.รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ
43. ราวิน ใบบัว
44. เสาวณีย์ ทรัพย์เรืองศรี
45. ชวทักข์ นารถหิรัณยวงศ์
46. พัชรี พันธุ์ยางน้อย
47. มนีรัตน์ คำมั่น
48. อิสริยา กิจศิโรรัตน์
49. กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
50. ดวงจิต พีระพลชัยกุล
51. จันทร์ทิพย์ ถิรชีวิน
52. พรสวรรค์ รื่นระรส
53. พัดชา สุวรรณภักดี
54. ญาณิศา เซ่งประสิทธิ์
55. กรชนก นาคชู
56. อิงพร อภิชัยอาจศิลป์
57. ธันวา ทรัพย์ธนภูมิ
58. อัปสร ทรงอยู่
59. นาย ปภิณวิช พุ่มพึ่ง
60. วรกิจ เพ็ชรประดับ
61. ศุภฤกษ์ ญาณิสราพันธ์
62. นารีรัตน์ เกิดแก้ว
63. จรรยารัตน์ จิตรจำรอง
64. ศลิษา ลิขิตสายช
65. นิพนธ์ รักประทานพร
66. สุวนันท์ เกื้อนุ้ย
67. ฉัตรชนก ทวีพจน์
68. ภาวิณี น้อยช่างคิด
69. สุนิดา เทียนประเสริฐ
70. วรพินท์ ศักดิ์สุรีย์มงคล
71. ลพรรณพลอย ชาวเรือ
72. เบญจวรรณ แกล้วกล้า
73. สมจิต เลิศธนาภรณ์
74. นิดา ตัณทนาวิวัฒน์
75. เนาวพันธ์ หนูจุ้ย
76. ชัชศรัณย์ ธรรศวรัตม์
77. เยาวณี บุญศรี
78. นิสา พวงศิริ
79. ศุภกัญญา สกุลไพสิฐ
80. ชญานิศ ปั้นดี
81. ธัญญาภา สุโลวรรณ
82. วัชรินทร์ ประจิตร
83. กิตติชัย กมลวิมุตศานต์
84. ธนภัทร เพ็งอินทร์
85. มิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
86. สุริยะ การะภักดี
87. ปลื้มฯ เขียวอุไร
88. จิระประภา หมีนิ่ม
89. วิยะดา อ่อนน้อย
90. ปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
91. พีรยุทธ อินตาวงศ์
92. จันทร์สมร บรรจงวุฒิ
93. หฤษฎ์ รักษ์บริสุทธิศรี
94. รุ่งโรจน์ อุปรัตน์
95. วรากร เอื้ออมรรัตน์
96. นัฐกร ทองพิรมย์
97. พิเชษฐ์ เกิดประเสริฐ
98. รณกร เทียนทองถาวร
99. มณฑา ร่มโพธิ์ภักดิ์
100. ศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว
101. สิริชัย เพียรประเสริฐ
102. มนตรี แสงภัทราชัย
103. บุณฑรีก์ ดีวงศ์
104. ฑิตฐิตา แสวงทรัพย์
105. เฉลิมชัย สังข์สุวรรณ
106. ฐาปนี เณรผึ้ง
107. ปิยะรักษ์ กอบโกย
108. ณัฐวดี อินทรอำนวย
109. โสรยา เสียงเอก
110. ชยากร แจ้งพันธุ์
111. ฉัตรพงษ์ พรมมี
112. เกศิณี โชคลาภ
113. อุษา วงศ์อติชาติ
114. ศศิธร สงมาก
115. พิพัฒน์ คติกุล
116. รัศมิ์ ขันติกุล
117. สุนาท คงพรปรารถนา
118. สรศักดิ์ เหมมาลา
119. ปรัตถกรณ์ นาวาเดช
120. รัตนา ภานุศักดิ์สกุล
121. วีรวรรณ จันยา
122. อภิญญา ลาภฤทธิเดช
123. กุสุมา แสงสว่าง
124. นพดล เที่ยงภาษา
125. จุฑารัตน์ ยกพลนิเวศ
126. กิตติยา จิโนเขียว
127. จารุวรรณ สินโฉมงาม
128. จุรีลักษณ์ เขาภูเขียว
129. ชลธร แจ่มประทิพย์
130. ชาญนรี พลชัย
131. ชาลิสา นวลแก้ว
132. ชิดไชย ยั่งยืน
133. ชุมพล บรรจงวุฒิ
134. ดวงฤดี มะลิวัลย์
135. สิริอร ชูวงศ์
136. สุจิรัตน์ หมัดโส๊ะ
137. สุภาวรรณ ชำนิจ
138. สมชาย ลาภฤทธิเดช
139. ธนพัชร์ ลาภฤทธิเดช
140. สุรศักดิ์ ก่ำรัมย์
141. วรรณิษา เกิดเปี่ยม
142. วรรณี อักษรนำ
143. วิราสินี บุญวงศ์
144. วิรุธ เรืองสินธุ์
145. นฤมล นราวดี
146. นัฐกร ทองพิรมย์
147. ศิริพร อินทสังข์
148. ปราถนา มีเจริญ
149. มนตรี อิงคสารมณี
150. พัทธดนย์ มีทรัพย์สถาพร
151. พงศ์ศิริ จันทร์หอม
152. อัมพิกา นิยมจิตร
153. อนุวัฒน์ หลงเอ
154. อังคารนาค บรรจงวุฒิ
155. อุษา สุขสงวน
156. รัตนา จำรัสศรี
157. ผทัย ลังกา
158. ฐิติชญา ศรีนักสิทธิ์
159. จริยา คำดวงศรี
160. ฐิติธร บรรจงวุฒิ
161. เจิดศินี ทิมทอง
162. เปนหนึ่ง ทองทา
163. เอก เอมสุวรรณ์
164. โสภิดา สิงห์สนอง
165. ภิญญา ลิขิตบัณฑูร
166. ภูริลาภ ตั้งสุทธินนท์
167. ศิริวัลย์ จันแดง
168. นาย อดิศร ตรีมรรค
169. นิธินนท์ รอดสี
170. ธันยาภัทร์ ใจบุญ
171. พรกมล ปัญจคุณาธร
172. คณาวิศว์ ไพศาลสินธนดล
173. รัตนาภรณ์ พวงมาลัย
174. กานต์สิรี ชุตินันท์วโรดม
175. ธวัชชัย วิศาลวิทย์
176. ภัทรักษ์ ลายศรี
177. ภัทรนิษฐ์ ลายศรี
178. อาภรณ์. ตระกูลล้อ
179. พรชัย อมรวงศ์สว่าง
180. ธีรภันย์ มาลากุล
181. ชาลิณี ทรงวานิช
182. วิยะดา มาลาุกุล
183. ธีรพล มาลากุล
184. ศิลป์ศรุต บุญศิริ
185. ชนพล บูรณะบุตร
186. ศรายุทธ์ ตัณฑเทศ
187. ประกายทิพ สุศิลปรัตน์
188. เรวัต อัคนิโรจน์
189. เอมจิต นันตา
190. ทินวัตร เพชรรักษ์
191. นฤวรรณ เนียมนาค
192. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
193. ปรียา แก้วสมสี
194. วารุณี ชัยปราโมทย์
195. สนอง บุญแท้
196. เอื้อมพร ประสานไทย
197. วิจิตรา สรโยธิน
198. จารุวรรณ ดอกคำ
199. รวีวรรณ วิพันธ์สกุล
200. ปัจมาภรณ์ คงอุโฆษ
201. วรโชติ บุญขวัญ
202. ชดาพร ระวงค์ศรี
203. วราวุฒิ กฤษณะรมย์
204. ปาลิตา พูนเพชรกุล
205. วิภา สงวนทรัพย์